SSWiN

Systemy sygnalizacji włamania i napadu mają za zadanie ochronę obiektu oraz przebywających w nim ludzi przed włamaniem i napadem. Każdy obiekt, bez względu na przeznaczenie i wielkość, może zostać wyposażony w system antywłamaniowy dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Centrala alarmowa INTEGRA produkowana przez firmę SATEL jest urządzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem małych, średnich lub dużych obiektów. Nadzór ten nie ogranicza się tylko do ochrony przeciwwłamaniowej, ale może dotyczyć również kontroli prawidłowego funkcjonowania obiektu w czasie całej doby. W sposób ciągły (24h) jest kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie któregoś z elementów składających się na system alarmowy, wywołuje tzw. alarm sabotażowy. Centrala reaguje na sygnały z poszczególnych czujek i podejmuje decyzję o tym, czy sygnalizować alarm. Ponieważ do centrali mogą być dołączone różne czujki, rodzaj i sposób alarmowania zależy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego (centrala może inaczej reagować na sygnał z czujki pożarowej, a inaczej na sygnał z czujnika kontrolującego poziom wody). Centrala pozwala grupować wejścia i podłączone do nich czujki w tak zwane strefy oraz swobodnie określać, która strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziałanie którejś z czujek takiej grupy (w dalszej części zwane: naruszeniem wejścia), może spowodować alarm. Duża elastyczność centrali w określaniu, które ze stref mogą w danej chwili czuwać, jest jej wielkim atutem.

PODSTAWOWE FUNKCJE CENTRALI

  • sygnalizowanie alarmów włamaniowych, napadowych, pożarowych, technicznych i pomocniczych,
  • monitorowanie – komunikacja ze stacjami monitorującymi (przesyłanie na bieżąco szczegółowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie),
  • powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem słownym lub komunikatem do systemu przywoławczego (pager),
  • odbieranie telefonów (funkcja zabezpieczona osobnym hasłem), które umożliwia:
- informowanie użytkownika o stanie systemu,
- sterowanie poprzez telefon niektórymi funkcjami centrali, zaprogramowanymi przez serwis,
  • bieżący wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie alarmowym na zewnętrznej drukarce,
  • kontrola dostępu do pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w zamki elektromagnetyczne,
  • kontrola poprawności działania poszczególnych